Všeobecné podmínky a zpracování osobních údajů

Klikněte na ikonku nebo  na název sekce pro zobrazení obsahu dané sekce

Všeobecné podmínky hotelu ARIGONE a zpracování osobních údajů

Podmínky hotelu pro stornování rezervace a všeobecné podmínky

Hotelový host je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem.
Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu hotel@arigone.cz

Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

Storno poplatky při zrušení rezervace hotelového pokoje:
 • zrušení pobytu do 14:00 dne předcházejícího příjezdu – žádný storno
  poplatek
 • zrušení pobytu po 14:00 dne předcházejícího příjezdu – 100% z ceny za
  první noc
 • při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) – 100% z ceny objednaných služeb
Storno poplatky při zrušení rezervace privátního wellness pokoje:
 • zrušení pobytu více než 3 dny před rezervovaným termínem pro uskutečnění služeb privátního wellness pokoje – žádný storno poplatek, avšak bude účtován manipulační poplatek
 • zrušení pobytu méně než 3 dny a více než jeden den před rezervovaným termínem pro uskutečnění služeb privátního wellness pokoje – 50% z ceny z rezervovaných služeb
 • v den uskutečnění rezervovaných služeb privátního wellness pokoje  – 100% z ceny objednaných služeb

U skupinových rezervací jsou sjednány individuální storno poplatky

Při příjezdu je vyžadována buď garance platební kartou nebo platba ubytování předem. Výše garance platební kartou je stanovena z částky pokrývající ubytování a případné další poplatky za doplňkové služby.

IDENTIFIKACE OBCHODNÍHO SUBJEKTU: 

 • Jméno hotelu: OREA Hotel Arigone Olomouc
 • Adresa: Univerzitní 20, 779 00 Olomouc, Česká republika
 •  PROVOZOVATEL: , OREA HOTELS s.r.o.,  Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
 • IČ: 27176657
 • DIČ: CZ27176657

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky jste informován, že Vámi poskytnuté osobní údaje slouží výlučně pro rezervaci ubytovacích služeb, kdy správce osobních údajů Hotel & Penizon ARIGONE je oprávněn v rámci ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 zpracovat veškeré údaje, které jste jemu pro účely objednávky rezervace poskytl.

Následným Vašim osobním podpisem registrační karty v den zahájení ubytování na recepci hotelu (u správce) Vám pak budou poskytnuty veškeré informace v listinné podobě o zpracování osobních údajů, za jakým účelem, o ev. udělení Vašeho souhlasu pro marketingové účely a o Vašich právech (právech klienta) ve vztahu k Vámi poskytnutým osobním údajům. Pokud bude Vámi učiněná rezervace stornována, hotel ihned Vámi poskytnuté údaje likviduje.

Zásady zpracování osobních údajů – správce osobních údajů, subjekt údajů, zpracovatel

IDENTIFIKACE: 

 • Jméno hotelu: OREA Hotel Arigone Olomouc
 • Adresa: Univerzitní 20, 779 00 Olomouc, Česká republika
 •  DIČ: CZ27176657

Správcem osobních údajů – je Hotel & Penzion ARIGONE využívající tuto rezervační službu a nakládající s daty rezervujících zákazníků.

Zpracovatelem osobních údajů – je Hotel & Penzion ARIGONE prostřednictvím aplikace Rehos zpracovávající rezervace.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

CO JE ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT UŽIVATELŮ?

Údaje o uživateli nebudou zveřejněny žádné třetí straně než je zákonný statutární příjemce.

MEZINÁRODNÍ PŘEVOD ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudou převedeny do jiných zemí mimo Českou republiku

ULOŽENÍ DAT

Vaše data budou uložena pro následující období:

1) Údaje poskytované pro provedení rezervace, a to jak prostřednictvím webové stránky, tak i recepce (telefon, e-mail) pro individuální a skupinové  rezervace: budou uchovávány po celou dobu smluvního vztahu a po jejich ukončení pro promlčecí lhůtu z toho vyplývající.

2) Údaje poskytované za účelem změny nebo zrušení rezervací: budou uloženy v celém smluvním vztahu a po jejich ukončení pro promlčecí lhůtu pro právní úkony, které by z toho mohly vyplynout.

3) Údaje poskytované pro publikace týkající se BLOGu, které patří společnosti HOTEL & PENZION ARIGONE: Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud uživatel daný souhlas neodvolá.

4) Údaje poskytnuté na formulářích firemních kontaktů a webové stránce: budou uchovávány po dobu potřebnou k vyřízení vaší žádosti a odpovědi na její žádost a po uplynutí promlčecí lhůty pro právní žaloby vyplývající z této žádosti.

ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE.

Uživatel:

 • Zaručují, že jsou starší 18 let a že údaje, které poskytují společnosti HOTEL & PENZION ARIGONE, jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální. Za tímto účelem odpovídá uživatel za pravdivost všech zveřejněných údajů a musí aktualizované informace řádně aktualizovat, aby odrážel jejich aktuální situaci.
 • Zaručují, že informovali třetí stranu, jejichž údaje poskytly, pokud tak učinily, o bodech obsažených v tomto dokumentu. Kromě toho zaručují, že jim bylo uděleno oprávnění k poskytnutí jejich údajů společnosti HOTEL & PENZION ARIGONE pro uvedené účely.
 • Budou odpovědni za jakékoli falešné nebo nepřesné informace, které poskytují na webových stránkách, a za přímé nebo nepřímé škody způsobené HOTEL & PENZION ARIGONE nebo třetím stranám.

VÝKON PRÁV

Uživatelé mohou na adresu uvedenou v horní části těchto zásad nebo na e-mail na gdpr@arigone.cz, včetně kopie dokladu totožnosti, kdykoli a bezplatně zapsat na adresu HOTEL & PENZION ARIGONE:

 • Zrušit souhlas, který již byl udělen.
 • Potvrzení o tom, zda HOTEL & PENZION ARIGONE zpracovává osobní údaje, které patří uživateli.
 • Přístup k osobním údajům.
 • Opravit nepřesné nebo neúplné údaje.
 • Vyžádat si vymazání  osobních údajů, jestliže z jakéhokoli důvodu data již nejsou nezbytná pro účel, pro které byly získány.
 • Požádat, aby společnost HOTEL & PENZION ARIGONE omezila zpracování dat, pokud jsou splněny podmínky uvedené v předpisech o ochraně dat.
 • Požádat o přenositelnost údajů poskytnutých uživatelem v případech uvedených v předpisech.

Obraťte se na DPO společnosti HOTEL & PENZION ARIGONE na následující adrese: gdpr@arigone.cz

 • Provést stížnost týkající se ochrany vašich osobních údajů u španělské Agentury pro ochranu osobních údajů na adrese Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost HOTEL & PENZION ARIGONE porušila práva uznaná příslušnými předpisy o ochraně údajů.

 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

HOTEL & PENZION ARIGONE bude vždy zpracovávat uživatelská data zcela důvěrně, v souladu se svými závaznými pravidly, v souladu s platnými předpisy, s nezbytnými technickými a organizačními opatřeními k zajištění bezpečnosti vašich údajů a předcházení neoprávněným změnám, ztrátám, zpracování nebo s ohledem na stav techniky, přístup k povaze uložených údajů a rizikům, kterým jsou vystaveny.

ODMÍTNUTÍ OBSAHU

Obsah stránek je vytvořen s co největší péčí. HOTEL & PENZION ARIGONE však nezaručuje úplnost a včasnost poskytovaného obsahu. Používání obsahu webové stránky je na vlastní nebezpečí uživatele.

Vzhledem k technickým charakteristikám internetu neexistuje žádná záruka na dostupnost nebo provoz webových stránek a jejich obsahu.

Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vyplývající z použití nebo nedostupnosti  údajů a informací na těchto webových stránkách, je vyloučena v zákonem povoleném rozsahu.

 

ODPOVĚDNOST PRO ODKAZY

 Stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemá vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný. Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů porušení. Když se dozvíme o porušení, okamžitě odstraníme tyto odkazy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a příjmem marketingových materiálů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen ‚Google‘). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz
  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.
Klikněte na ikonku nebo  na název sekce pro zobrazení obsahu dané sekce